С грижа за бъдещето!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС БРЕЗНИК“

Държавно горско стопанство „Брезник” е основано през 1928 г.

Разположено е по склоновете на планините Завалска, Вискяр, Черна гора, Любаш и част от Краище.

Територията на стопанството е с голямо разнообразие на теренни форми – редуват се ниски заоблени хълмове със силно пресечен планински релеф и вдлъбнати котловини. Надморската височина е в границите от 650 до 1481 м. Хидрографската мрежа се образува от реките Конска и Светля – притоци на р. Струма.

Общата площ на държавните горски територии е 9251 ха, като 13% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 29%.

Преобладават изкуствено създадените иглолистни гори от бял бор и черен бор.

В широколистните гори най-разпространени са букът, зимният дъб и габърът.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 28 444 куб.м.

В стопанството са обособени 11 ловностопански района, ловище „Топли дол“ към Държавен ловностопански район „Букова глава“ с площ 365 ха и База за интензивно стопанисване на дивеча „Букова глава“ с площ 280 ха.

Представители на фауната са сърна, дива свиня, полски заек, яребица, планински кеклик и др.

Плетени буки. Дървета с причудливи форми в землището на с. Ярославци, м. Плетена бука

Стопанството разполага със собствена почивна база на територията на горския разсадник в местността Старият яз край гр. Брезник.

Стаите са със съвременно обзавеждане, а просторната трапезария позволява провеждането на семейни тържества, чествания и семинари. 

Сред забележителностите в района е лесопарк Бърдото (в едноименната местност), представляващ крайградска зона за отдих. Местността Бърдото над Брезник е прочута с т.нар. желязна минерална вода, която извира от южната страна на хълма в Лесков дол.

Използва се при лечение на анемии, нарушения на вегетативната нервна система и на обмяната на веществата.

През 1907 г. брезнишката „желязна“ вода е била отличена със златен медал на Световното изложение в Лондон.

През 1940 г. с Указ на цар Борис III изворът е бил предоставен за ползване на община Брезник, като я задължил да го каптира и около него да изгради басейн и постройка, в която водата да се бутилира.

Адрес: гр. Брезник 2360, Област Перник

ул. „Андрей Михайлов“ № 108

тел.: 07751/ 38 88

dgsbreznik@abv.bg

https://dgs-breznik.uzdp.bg

Виж още