С грижа за бъдещето!

Горска сертификация

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС БРЕЗНИК”
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС Брезник“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Брезник“
Декларация към Критерий 1.8
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС-Брезник“ през 2022 г.
Анализ от проведен мониторинг за 2020 г.
Списък с подотдели за ползване на дървесина през 2021 г
Анализ от проведен мониторинг за 2019 год. и списък с подотдели за ползване на дървесина през 2020 г
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС-Брезник (със заличени подотдели)
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС-Брезник
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС-Брезник
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС-Брезник
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС-Брезник, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2019 година
Декларация към Критерий 1.8 от Националния
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС-Брезник срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности